HOME

Болымсызды? есімдік мысалдар

 

 

 

 

А) Болымсыз етстк. Маалды шнен есмдкт белглез.Е) Клсз. Есмдк. Похожие запросы: болымды жне болымсыз етстк мысалдар.Болымсызды есмдк, . 17. Сздерд топтастыруды белгл жйеге тсп алыптасан негзг ш принципне сай, аза тлндег есмдктер де лексика-семантикалы сипаты Есмдк- местоимение. Мысалдар:My wife has three brothers none is married | Мен йелмн ш аасы бар Болымсызды есмдктер негзнде еш деген сзбен кейбр есмдктерд бргу арылы жасалады. азастан Энциклопедиясы жобасынан алынан млмет. 1-нса. Есмдк 2-нса 1. Мысалы: Олар ( жа, кпше) бзд елде ана емес, сондай-а кптеген елдерде танымал болды. Есмдкесмдк лгс нмсз болып табылады, бл лгдег жасалан брккен сздер аз.Мысалы, сауыт-сайман, аыл-ой, ата-ана, крген-блген, тлм-трбие, неге-лг, лкен-кш 7.

Болымсызды? есмдктер. Сабаты таырыбы Болымды жне болымсыз етсткСабаты масаты: Блмдлг: Оушылара етсткт болымды жне болымсыз болып блнетнн, алай жасалатынын тсндру.Сз «азастан Республикасында тлдерд дамыту мен олдануды 2011 2020 жылдара арналан мемлекеттк бадарламасы» Болымсыз маынаны блдретн есмдкт тр болымсызды есмдк деп аталады. В) Етстк. Есмдктерд тауып, тр-трне ажыратыыз.Болымды етстктен болымсыз етстк жасаыздар. Болымсызды есмдктерне мына сздер жатады: днее, днеме, ештее, ештеме Есмдк. Есмдктер - затты атын, сынын, санын,оларды аттарын блдрмейтн, бра соларды (зат есм, сын есм, сан есмдерд) орнына жмсалатын сз табы. Ек тлде де болымсыз есмдктер септелед, сйлемде ртрл ызмет атарады. Есмдк сйлемде андай жадайда анытауыш болады? А) Зат есм орнына олданылса17. Жктеу есмдг-личное мест. Слтеу е.

-указательное мест.Болымсыз ет.-отрицательный гл. Жиналыста ешкм сйлемед. Септелудег ерекшелгн тсндр.Жалпылау, белгсз, болымсыз.Есмдк жне оны трлер - Martebe.kzmartebe.kz/esimdikterБра онда еш сзн болымсыз мнд есмдк екендг арнайы трде ескертлед.Немене деген енд кеге днее де емес, оны жаындыы ткыстыы болмашы ана жо есебнде. Бастауыш ай сз табынан екенн табыыз. Мысалы: еш, ешкм, ешбр, ештеме, днее, ешашан, ешандай, ешайсы. Есмдк (Жктеу, белгсздк). 3. «Ешандай, ешайдан» сздерне тн атарды белглез. Болымсызды? ма?ынаны блдретн есмдкт? т?р болымсызды? есмдг деп аталады.Мысалы: К?нбед ешкм с?зме, ?детне ?арысып. Your search - болымды жне болымсыз етстк мысалдар - did not match any pdf or ebooks.Болымды,болымсыз етстк дегенмз андай етстк трлер?Мысал келтр. аза тлнде здк есмдкке жалыз ана з сз жатады. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Тлдег сздерд оларды маынасын,олдану аясын жете блумен байланысты оушыны ммкндгн блдред Похожие запросы: болымды жне болымсыз етстк мысалдар. Болымсыз етсткт сзд крсетз.здк есмдгне гана 2 мысал . Образовательный портал Мегамозг. Произношение более 10000 казахских слов. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. А) Болымсыз етстк. Болымсызды есмдктер негзнде еш деген сзбен кейбр есмдктерд бргу арылы жасалады. Бзд ана тлмзд Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Еш с?змен брккен еште?е, ештеме, ешкм, ешбр, еш?ашан, еш?андай, еш?айдан, еш?айсысы с?здер мен д?неме, д?не?е с?здер жатады. лг: асы-асыпа Главная » аза тл » Есмдк - Местоимение.Мысалдар (Примеры). 1. Слтеу есмдгне мысал келтрп, оны септе. А) Есмдк. Мысал келтр.Антонимдер Болымды-болымсыз Жасы-жаман жасы-жасы емес ал-бер ал-алма сулы-ра сулы-сусыз Антонимдер ойды серл,бейнел трде жеткзуд е отайлы 21.

Тласына арай (По способу образования). Тмендег сзге тркес бола алатын жктеу есмдгн крсетз.Е) Клсз. лгЕсмдктер рамына арай ек трге блнед: 1. 4. Мысал келтрз. Болымсызды есмдктерге еш деген тлдк нса арылы срау есмдктернен жне баса да Жеке пиясын сатау | азастан Энциклопедиясы туралы | Жауапкершлктен бас тарту. лг: Бл негзг дара есмдк слтеу ай? анытауыш топ. Есмдк (Жктеу, белгсздк). р/с Мысалдар жктеу слтеу срау здк белгсздк Болымсыз ды жалпылау 1 2 3 4 5 6 7 8 Изображения по запросу болымды болымсыз сраулы сйлемдер аылшынша мысалдар. лг:Shortcut1 Есмдктер - затты атын, сынын, санын,оларды аттарын блдрмейтн, бра соларды Русско-казахский и казахско-русский онлайн словари содержат более 60000 словарных статей по каждому направлению перевода. Сырт араанда оны брден байай ою оай емес. 17. Болымсыз есмдг туралы тснгн алыптастырады. Бауырлар. 1. Ему никто не верит. Жмбаты тест. здк есмдк аза тлнде здк есмдкке жалыз ана з сз жатады.маына блдретн емес, жо деген сздермен жне етсткт болымсыз трмен байланысты олданылады (ешкм. «Ешандай, ешайдан» сздерне тн атарды белглез. Ол топ.(Бз жктеу есмдг) Басаны брн з срайды, знен ешкм срамайды. Мысалы: Мны жазан адамны зн блме, сзн бл дегендег блме болымсыз етстг-ме жрнаы арылы бл деген болымды етстктен жасалан.лг: асы-асыпа. Мысалы: Мны жазан адамны зн блме, сзн бл дегендег блме болымсызлг: асы-асыпа Асы, жгр, шула, айайла, тары, кешк, бгел, срн, кл, жаалас, теп, ти, мыт, жоалт. Бл есмдк кбнесе зм, з, зз, з, змзМысалы: еш, ешкм, ешбр, ештеме, днее, ешашан, ешандай, ешайсы. Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. йткен сйлесп тснскенде, сырласып пкрлескенде айтылып жатан сдрерд брн талдап, тексерп жатпаймыз. Мысалы: Оан ешкм сенбейд. Жай сйлемн трлерн ерекшелгн ажырата алады, здгнен есмдкт трлерн жасай блуге баулу, йрету. . -сыз, -сз Болымсыз сын есм (отрицательные прилагательные).Есмдк маынасына арай (по значению) блнедсйлемн анытауышы болып тр ешашан болымсыз есмдг ашан (каратпа)? деген срака жауап берп, аратпа деген имылды мезглн, ешайда болымсызды есмдг. Болымсыз етстк — имыл, с-рекетт болмауын, жзеге аспауын блдеретн етстк. Похожие запросы: аылшынша болымды сйлемдер публицистикалы стиль мысалдар 10 Есмдк, Морфология Сз рамы Тбр Жрна Жалау Кптк жалау Туелдк жалау Септк жалау Жктк жалау Сз таптары Зат есм Сын есм Сан есм Есмд Болымсызды маынаны блдретн есмдкт тр болымсызды есмдг деп аталады. 11. Сегодня искали: песни на 23 февраля для мальчиков 4 класса мусульманские праздники беременность 10 недель жндктер Грамматиканы бл ек саласы ек сара болып жктелгенмен, олар да штей None болымсыз есмдг азаша «ешандай», «ешайсысы», «еш бр» деген маыналарды беред. Дара есмдк бр сзден трады: мен, олар, сендерсдер, днее, анау, бр, клл, ашан, сол, з, кей, т.б. Есмдктер белгл бр тснкт я ойды жалпылама трде мегзеу арылы блдред. Есмдк дегенмз не? Мысал келтр.лг: Ешкм болымсызды есмдг, туынды, зат есм орнына олданылып тр, Атау септгнде трып, км? деген сраа жауап беред. Мысалы: еш, ешкм, ешбр, ештеме, днее, ешашан, ешандай, ешайсы. Размер: 329.5 Kb. .астеев атындаы Мемлекеттк нер мражайы.

Свежие записи:


MOB
top